جلسه شورای مشورتی سازمان با حضور مسئولین انجمنهای تخصصی و میزبانی مدیر محترم انجمنهای هنری و ادبی سازمان بسیج هنرمندان

جلسه شورای مشورتی سازمان با حضور مسئولین انجمنهای تخصصی و میزبانی مدیر محترم انجمنهای هنری و ادبی سازمان بسیج هنرمندان جناب آقای جعفرپورو نماینده انجمن فیلم و دبیر شانزدهمین جشنواره سراسری‌فیلم مقاومت جماب آقای ردائی برگزار گردید.

در ابتدا ریاست سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ به ارائه گزارش‌پیرامون اقدامات جاری و انجمنها و کانونها پرداختندسپس مدیران انجمنها مشکلات و موانع را مطرح نمودند و به گفتگو پرداختند.


۲۶
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
مطالب مرتبط