نمایش رقیه خاتون و شخصیتهای تاریخی عاشورا توسط کانون فرهنگی شهید چمران

ویژه ایاّم محرم

مساجدوتکایا و مراسمات
 همراه با اجرای گروه دمام زنی
کانون فرهنگی شهید چمران
شماره تماس جهت هماهنگی
09126779478


۲۷
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
مطالب مرتبط