اقدامات شاخص در هفته دفاع مقدس ۱۳۹۹

اقدامات سازمان در چهلمین سالگرد هفته دفاع مقدس توسط گروه نقاشی سیاه قلم آنتارس


۱۵
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
۵
۶
۷
۸
۹
۱۰
۱۱
۱۲
۱۳
۱۴
۱۵
۱۶
۱۷
۱۸
مطالب مرتبط