جلسه تعاملی

صبح امروز بیست وهشتم مهرماه نشست تعاملی سازمان بسیج هنرمندان وسازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ ومدیران ومعاونین برگزار گردید


۲۱
شامل تصاویر های زیر
۱
مطالب مرتبط