برگزاری جلسه تعاملی انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج کشور با انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ

برگزاری جلسه تعاملی انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج کشور با انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ

صبح امروز سه شنبه  مورخ بیست‌ونهم مهرماه ۱۳۹۹ درسالن جلسات ساختمان خورشیدبا حضور مدیر انجمنهای هنری و ادبی و دبیراجرائی جشنواره ادبیات داستانی سراسری بسیج  و معرفی اعضای انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان با مدیریت استاد مخدومی و اعضای انجمن وبا حضور ریاست سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ و مدیر انجمن ادبیات داستانی سازمان بسیج هنرمندان تهران بزرگ خانم دکتر دانش و ارائه گزارش و عملکرد تهران بزرگ وبرنامه ریزی بابت دهمین جشنواره ادبیات داستانی بسیج  برگزار گردید.


۲۷
شامل تصاویر های زیر
۱
۲
۳
۴
مطالب مرتبط